در مورد سابقه تاریخی خوشنویسی در رفسنجان اطلاع چندانی نداریم،انشالله در آینده در این خصوص مطالبی خواهیم نوشت،بدین جهت از کلیه کسانی که اطلاعاتی و اسنادی و آماری در این زمینه دارند تقاضا میشود به جهت بهره برداری عموم آنهارا در اختیار ما قرار دهند تا در صورت تمایل با نام خودشان در سایت درج گردد.

خوشنویسی نوین رفسنجان از سال 1356 با مهاجرت استاد منتصری به این شهر،راه اندازی شد.

کلاسهای خوشنویسی و انجام وصدور گواهینامه دوره های مختلف آغاز شد و تاکنون ادامه دارد و تعداد کثیری از شاگردان ایشان به دریافت گواهینامه دوره های مختلف از مقدماتی تا فوق ممتاز نایل گردیده اند که در آینده به معرفی آن ها خواهیم پرداخت.