مراحل تکامل خط در تاریخ بشر

این نکته مسلم و نظر محققان موید ان است که خط از آغاز پیدایش خود در طی قرون واعصار بتدریج تحولات و دگرگونیهای پیاپی دیده و راههای صعب و دشوار پیموده تا به صورت های کنونی در آمده است و این موضوع بستگی به تحولات و پیچ خم های تاریخ بشری و احتیاجات و رویدادهای مهم داشته است. از قبیل تاسیس تمدنها روی کار آمدن سلسله ها و انقراض سلسله ها دیگر مهاجرت های اقوام روابط بین آنها و ظهور ادیان و کتب مقدس تحولات و دگرگونیهای بسیار خط در چند مرحله یا دور مهم خلاصه کرده اند.

مرحله  نقشی یا تصویری   که در این مرحله انسانها ی قدیم شکل اشیا را می کشیدند و مقصود خود را به دیگران می فهماندن مثلا اگر می خواستند دوست خود را به شکار  ماهی دعوت کنند صورت مردی را که چوبی دردست گرفته و نخی به متمایل به طرف دریاجه ای از ماهی رسم می نمودند .لذا بشر در این دوره برای فهماندن مطالب کم و ساده محتاج نقاشی و تصویر چیزی های محسوس بوده است و تصویر حالات  روحی و مفاهیم  ذهنی برایش محال می نمود و هر تصویر نماینده یک اندیشه محسوب می شده است. ادامه در آ ینده..