تجلیل از پشکسوتان تربیت معلم ایران از جمله غلامرضا منتصری که سال ها ریاست تربیت معلم را در تهران عهده دار بودند.

تصاویر تجلیل و ادای احترام یکی از پشکسوتان تربیت معلم استاد غلامرضا منتصری 

تهران-دارلفنون -دی ماه 97